The Garden Community for Garden Lovers

Spritzhenry's Garden

Diascia (white)

Genus: Diascia.

Species: Diascia.

Photos of this plant

  • White_diascia